Umowa czarteru jachtu zawarta pomiędzy:

"wynajmującym" Jacht24, 11-500 Giżycko, ul. Jagiełły 8-3"wynajmującym" a "czarterującym":....................................

Pan(i):.................... zam. ............................ nr DOWODU ....................

pkt. 1

Przedmiotem umowy jest czarter jachtu typu: ....... , w terminie od ........... do ..............

pkt.2

Cena czateru ........... słownie ................................. , % zniżki ......... do zapłacenia słownie : ................

pkt.3

Warunki płatności: zaliczka w wysokości ....................(ok. 30%) w terminie 3 dni od otrzymania umowy, pozostała kwota ustalona w pkt.2 przy przekazywaniu jachtu. Zaliczkę prosimy wpłacić przekazem pocztowym na adres wynajmującego lub na konto. Wynajmujący wpłaca kaucję w wysokości 600 (800),- zł w dniu odbioru jachtu, która stanowi zabezpieczenie drobnych uszkodzeń oraz strat w osprzęcie.

pkt. 4

Potwierdzeniem wyczarterowania jachtu jest odesłanie przez Czarterującego podpisanej umowy wraz z kopią dowodu wpłaty zaliczki w wysokości określonej w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

pkt. 5

Jacht zostaje wyczarterowany na obszar Wielkich Jezior Mazurskich, w celach turystycznych. Odbiór i zdawanie jachtu odbywa się w macierzystym porcie w Bogaczewie koło Giżycka.

pkt. 6

Jacht będzie przygotowany do odbioru w dniu ................................................... od godz. i przekazany czarterującemu po podpisaniu umowy.

pkt. 7

Czarterujący przejmuje jacht na własną, odpowiedzia1ność i zobowiązuje się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki żeglarskiej, odpowiada również za inne osoby przebywające na jachcie. Sternik posiada patent żeglarski ................ nr ......................................... . Czarterujący po zakończeniu pływania oddaje jacht sklarowany, bez uszkodzeń i braków w osprzęcie w dniu ........................................ do godz ....................... i przekaże go osobie upoważnionej. Jeżeli czarterujący opuści jacht w innym miejscu niż uzgodniono w umowie, wówczas ponosi wszelkie koszty związane z jego transportem do portu macierzystego. Klar jachtu wykonany przez wynajmującego wynosi 80,- zł w tym 50,- zł za sprzątanie.

pkt.8

Czarterujący nie może czynić zmian w wyposażeniu i konstrukcji jachtu. W przypadku awarii jachtu lub wystąpienia uszkodzeń osprzętu należy niezwłocznie powiadomić armatora celem ustalenia wysokości szkód i sposobu ich usunięcia. Drobne naprawy wynikłe z wadliwego użytkowania sprzętu obciążają czarterującego. Telefony kontaktowe będą, podane przy odbiorze jachtu.

pkt. 9

W przypadku skrócenia czarteru przez czarterującego, wynajmujący nie zwraca różnicy wpłaconej kwoty ustalonej w pkt. 2

pkt. 10

Odstąpienie od umowy przez czarterującego na 6 tygodni przed rozpoczęciem czarteru spowoduje potrącenie z wpłaconej zaliczki 50% jej wartości, a jeśli odstąpienie przez czarterującego nastąpi na 3 tygodnie przed rozpoczęciem pływania, wówczas wynajmujący nie zwraca wpłaconej kwoty.

pkt. 11

Jacht posiada pełne wyposażenie żeglarskie i kambuzowe, oraz silnik zaburtowy wraz z zabezpieczeniem. Czarterujący otrzymuje bezpłatnie 5 l paliwa i pełną 2 kg butlę gazu propan-butan.

pkt. 12

Jeśli z różnych przyczyn niezależnych od wynajmującego, wynikłych z uszkodzenia jachtu, jego zniszczenia itp. czarterujący nie może otrzymać jachtu przewidzianego w umowie, wówczas do obowiązku wynajmującego należy udostępnienie jachtu o przybliżonym standardzie. W przypadku udostępnienia jachtu o mniejszym standardzie wynajmujący zwraca różnicę kosztów, gdy udostępni jacht o wyższym standardzie czarterujący nie ponosi dodatkowych kosztów.

pkt.13

Nieoddanie jachtu w ustalonym terminie spowoduje potrącenie z kaucji za dodatkowe doby równowartość kwoty ustalonej w pkt 2. niniejszej umowy powiększonej o 50%

pkt.14

Jachty posiadają ubezpieczenie ,,CASCO + OC, udział własny czarterującego stanowi wysokość kaucji.

pkt.15

W przypadku awarii lub innej szkody powstałej w czasie objętym umową czarteru, czarterujący zobowiązany jest do powiadomienia wynajmującego i sporządzenia ;Protokołu awaryjnego(Protokołu wypadku;) będącego podstawą dla armatora do wystąpienia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej.

pkt.16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie sporne sprawy rozstrzyga Sąd Rejonowy w miejscu zamieszkania wynajmującego.

pkt.17

Umowę sporządzono w 2-ch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Data podpisania umowy: .................................................Wynajmujący....................................

Czarterujący........................................